Regjistrimi dhe tarifat

Regjistrimi ose transferimi në shkollë bëhet vetëm pas kalimit me sukses të një testi në gjuhë/letërsi dhe matematikë. Moskalimi i testit pamundëson regjistrimin, pavarësisht mesatares së nxënësit në shkollën e mëparëshme.

Nxënës me probleme disiplinore e sjelljeje në shkolla të tjera nuk pranohen.

Vëndet e lira janë të kufizuara. Me plotësimin e numrit të 16 nxënësve në klasë për klasat e parashikuara regjistrimet mbyllen.
Testet zhvillohen në çdo kohë me një njoftim të thjeshtë paraprak të sekretarisë: Anisa Greva: 0682000767.

TARIFAT SIPAS NIVELEVE (në Euro)
Tarifa e studimit Transporti Mëngjesi Dreka Uniforma Librat TOTAL
Parashkollori 2.800 350 Përfshirë Përfshirë Përfshirë Përfshirë 3.150
Klasat 1-5 2.900 350 Përfshirë 400 100 Sipas klasës 3.750
(plus librat sipas klasave)
Klasat 6-12 2.900 350 Nuk ofrohet 400 100 Sipas klasës 3.750
(plus librat sipas klasave)