9-vjeçare

Cikli i lartë i shkollës 9-vjeçare përfshin klasat VI-IX.
Numri maksimal i nxënësve në klasë është 16.

Shkolla aplikon programet e miratuara nga MASR, por plotësohet me lëndë dhe materiale të tjerë të përcaktuar nga shkolla jonë. Nxënësit zhvillojnë gjuhën e huaj angleze 4 herë në javë me metoda të Cambridge-it.  Duke filluar nga klasa e gjashtë, zhvillohen edhe lëndë në anglisht siç janë:

   • Primary Science Challenge
   • Critical Thinking,
   • Global Perspectives
   • Cambridge Checkpoint Mathematics challenge

Për nxitjen e prirjeve dhe ushqimin e pasioneve të vecanta tek nxënësit, shërbejnë  edhe zhvillimi i klubeve si : artit, kërcimit, teatrit, sportit, shkencës.

Orari i qëndrimit të nxënësve në shkollës është prej orës 8:00 deri në 14:30. Përveç pushimeve të shkurtra mes orëve, nxënësit kanë edhe një pushim 15 minutësh pas orës së dytë si dhe pushimin e drekës në 13.05-13.40. Gjatë ditës, në orarin mësimor janë parashikuar edhe orë studimi, të cilat ju shërbëjnë mësuesve për përforcimin e njohurive.  Shkolla  aplikon orë shtesë në lëndët shkencore dhe gjuhë shqipe.

Më poshtë është organizimi ditor në një nga klasat e ciklit të lartë të 9-vjeçares (klasa e shtatë).

Nr.

Koha

e Hënë

e Martë

e Mërkurë

e Enjte

e Premte

1

8:00 - 9:00

Gjuhë shqipe

TIK

Frëngjisht / Gjermanisht

Anglisht

Matematikë

2

9:00 - 9:45

Muzikë

Matematikë

Gjuhë shqipe

Fizikë

Gjuhë shqipe

3

9:50 - 10:35

Matematikë

Math

Edukim fizik

Histori

Edukim fizik

4


10:40 - 11:25

Anglisht

Gjuhë shqipe

Matematikë

Gjuhë shqipe

Biologji

5

11:30 - 12:15

Edukim fizik

Frengjisht / Gjermanisht

Biologji

Gjeografi

Anglisht

6

12:20 - 13:05

Fizikë

Arte

Anglisht

Matematikë K

Qytetari

D

13:05 - 13:40

Dreka

7

13:45 - 14:30

Histori

Critical thinking

OK / Studim

TIK

Studim