Mësimi online

Shkolla do të përdorë platformën Microsoft Teams për të zhvilluar mësimin online. Përmes kësaj platforme nxënësit do të mund të ndjekin orën e mësimit dhe të dorëzojnë detyrat që i jep mësuesi.

Për t’i ardhur në ndihmë nxënësve kemi përgatitur disa video udhëzuesve mbi përdorimin e platformës Microsoft Teams.

Microsoft Teams (për nxënësit)