Notat Online - Gjimnazi franko-shqiptar "Ernest Koliqi"

 

Ndihmë

 

"Notat Online" ju paraqet pasqyrën e notave që nxënësi i gjimnazit "Ernest Koliqi" është vlerësuar gjatë vitit shkollor. Kjo pasqyrë ka për qellim të japë në mënyrë kronologjike ecurinë e nxënësit.

Për çdo lëndë nxënësi/prindi mund shohë vlerësimin me nota dhe notën e llogaritur me formulë:
   (0.4 x Mesataren e Notës me Gojë)
+ (0.5 x Mesataren e Notës me Shkrim)
+ (0.1 x Mesataren e Notës së Projektit).

 

Shpjegimi i tabelës së notave

 

  • Anglisht 11 - emërtimi i lëndës
  • Nota e llog. 7.9 (8) - nota e llogaritur sipas formulës së mësipërme dhe (nota përfundimtare)
  • G / SH / PR - G - notë me gojë; SH - notë me shkrim; PR - notë projekti